hoặc
Tài liệu học tập Biên nhận thu hồi thẻ BHYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biên nhận thu hồi thẻ BHYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi có lý do nào đó mà doanh nghiệp thu hồi lại thẻ của người lao động nộp lại cho bên bảo hiểm.

 BẢO HIỂM XÃ HỘI ............

 

 ...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

Họ và tên:...................................................................................................................................

Đại diện đơn vị:...........................................................................................................................

Mã đơn vị:....................................................................................................................................

Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:.................................................tới ....................................

Lý do thu hồi thẻ BHYT:...............................................................................................................

Tổng số thẻ thu hồi:..................................................................... thẻ.

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Biên nhận được lập lúc...........giờ............phút, ngày.........tháng.........5............

Biên nhận này được lập thành 03 bản, cơ quan BHXh giữ 02 bản, công ty giữ 01 bản.

Người nhận                                                                                              Người nộp

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download