hoặc
Tài liệu học tập Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề sau:

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ...........

SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày ....... tháng ....... 5 20.......

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Số: ……  /GCNĐKDN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 5 2008
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Tên doanh nghiệp đăng ký (ghi bằng chữ in hoa) …………….………………

Tên giao tiếp quốc tế: ……….......................................................................

Thuộc: ............................................................................................................

Địa chỉ hội sở chính: ....................................................................................

………………………………………………………………………………

Điện thoại: ................................, Fax:.................., E-mail: ….....................

Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ............................................

........................................................................................................................

Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày, tháng, 5 cấp: ....

Cơ quan cấp: …………………………............................................................

2. Đăng ký hoạt động dạy nghề:

- Trụ sở chính:

Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề Quy mô tuyển sinh Trình độ đào tạo
1        
....        

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): 

Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề Quy mô tuyển sinh Trình độ đào tạo
1        
....        


3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download