hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Ban hành quy định khen thưởng thành tích công tác năm đối với cán bộ Lãnh đạo quản lý sở

Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành quy định khen thưởng thành tích công tác 5 đối với cán bộ Lãnh đạo quản lý sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tổ chức trực thuộc thành phố Hà Nội. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________________

Số: 31/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                   Hà Nội, ngày 19 tháng 09 5 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định khen thưởng thành tích công tác 5 đối với cán bộ Lãnh
đạo quản lý sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tổ chức trực thuộc thành phố Hà Nội
____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1550/TTr-SNV ngày 14/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định khen thưởng thành tích công tác 5 đối với cán bộ Lãnh đạo quản lý sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tổ chức trực thuộc thành phố Hà Nội.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, tổ chức trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban TĐKTTW (để b/c);
- Đoàn ĐBQH Hà Nội (để b/c);
- Thường trực TU (để b/c);
- Thường trực HĐND (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra, Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Sở Tư pháp (để thực hiện tự kiểm tra);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- CPVP;
- Các Phòng CV, TT Công báo;
- Lưu VT, (130b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Thế Thảo

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download