hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,

Mẫu số 16/HĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản gắn ngay lập tức với đất với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN THUÊ 

Tài sản thuê thuộc quyền sở hữu của bên A theo ................................................................................

.................................................................................. (4), cụ thể như sau (3):

.................................   

.................................

............................... nêu trên là tài sản gắn ngay lập tức với thửa đất sau:

- Tên người sử dụng đất: ......................................................

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

               + Sử dụng riêng: ...................................... m2

               + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................................

............................................................................................................................

 Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: .......................................................................... (2) 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê tài sản nêu tại Điều một của Hợp đồng này là ................................,

kể từ ngày ..../...../....... 

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ 

Mục đích thuê tài sản nêu tại Điều một của Hợp đồng này là: .................................................................

ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê tài sản nêu tại Điều một của Hợp đồng này là: .............................đồng

(bằng chữ:...........................................................................................đồng Việt Nam)

.......................................................................................................................................        

2. Phương thức thanh toán: .................................................................................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản một Điều này do 2 bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các bổn phận sau đây:

- Giao tài sản nêu tại Điều một của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm: ................................................;

- Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định tài sản thuê trong thời hạn thuê;

- Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; giả dụ bên A không bảo dưỡng, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường.

2. Bên A có các quyền sau đây:

- Nhận đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận;

- Đơn phương đình chỉ thực hiện hiệp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước 1 tháng giả dụ bên B có 1 trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê tài sản liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

+ Sử dụng tài sản không đúng mục đích thuê;

+ Làm tài sản hư hỏng nghiêm trọng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc 1 phần tài sản đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

+ Làm mất thứ tự công cộng đa dạng lần và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt bình thường của các người xung quanh;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vệ sinh môi trường;

- Cải tạo, nâng cấp tài sản cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B;

- Được lấy lại tài sản khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các bổn phận sau đây:

- Sử dụng tài sản đúng mục đích đã thoả thuận;

- Trả đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận;

- Giữ gìn tài sản, sửa chữa các hư hỏng do mình gây ra;

- Tôn trọng lề luật sinh hoạt công cộng;

- Trả tài sản cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.

2. Bên B có các quyền sau đây:

- Nhận tài sản thuê theo đúng thoả thuận;

- Được cho thuê lại tài sản đang thuê, giả dụ được bên A đồng ý bằng văn bản;

- Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A, trong trường hợp đổi thay chủ sở hữu tài sản;

- Được ưu tiên ký hiệp đồng thuê tiếp, giả dụ đã hết hạn thuê mà tài sản vẫn dùng để cho thuê;

- Yêu cầu bên A sửa chữa tài sản đang cho thuê trong trường hợp tài sản bị hư hỏng nặng.

- Đơn phương đình chỉ thực hiện hiệp đồng thuê tài sản nhưng phải báo cho bên A biết trước 1 tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, giả dụ bên A có 1 trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa tài sản khi chất lượng tài sản giảm sút nghiêm trọng;

+ Tăng giá thuê tài sản bất hợp lý;

+ Quyền sử dụng tài sản bị hạn chế do lợi ích của người đồ vật ba.

ĐIỀU 7

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc thuê tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, giả dụ phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì 1 trong 2 bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan

1.một. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.hai. Tài sản thuộc trường hợp được cho thuê tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Tài sản thuê và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;

b) Tài sản thuê và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tình nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.năm. Thực hiện đúng và toàn bộ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan

2.một. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.hai. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn ngay lập tức với đất và thửa đất có tài sản nêu tại Điều một của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn ngay lập tức với đất, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tình nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và toàn bộ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU ....... (10)

............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, bổn phận, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download