hoặc
Tài liệu học tập Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Dịch vụ Pháp lý,

 QUỐC HỘI
_________


Luật số: 35/2009/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 5 2009

 

LUẬT
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước đối với cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi hoàn thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại; kinh phí bồi hoàn và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

Điều hai. Đối tượng được bồi thường

Cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần (sau đây gọi chung là người bị thiệt hại) trong các trường hợp quy định tại Luật này thì được Nhà nước bồi hoàn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào 1 vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan tới hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download