hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển con trẻ 5 tuổi. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------

Số: 23/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

                          Hà Nội, ngày 22 tháng 07 5 2010

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển con trẻ 5 tuổi
---------------------------------

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y Đề án Phổ cập giáo dục măng non cho con trẻ 5 tuổi công đoạn 2010 - 2015;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về Bộ chuẩn phát triển con trẻ 5 tuổi.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 5 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGD -TNTN &NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD-ĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDMN

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download