hoặc
Tài liệu học tập Bài tập ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài tập ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 6,Đề cương ôn tập học kì 2 Tiếng Anh lớp 6

Bài tập ôn thi học kỳ hai môn Tiếng Anh lớp sáu được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải gồm 8 dạng bài tập như: Viết lại câu Tiếng Anh, điền vào chỗ trống, đặt câu hỏi cho từ gạch chân, chọn đáp án đúng. Với các dạng bài tập khác nhau, các bạn học sinh sẽ luyện tập và nắm vững được kiến thức Tiếng Anh được học trên lớp, đem lại kết quả tốt trong thi cử.

Bài tập ôn thi học kỳ hai môn Tiếng Anh lớp 6

ÔN TẬP HỌC KỲ 2

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6

Rewrite the sentences.

1. What about having a picnic on Sunday?

Let’s …………………………………………………………………………………

2. How about taking some photos?

Why don’t we …………………………………………………………………….?

3. Let’s have some cold drinks.

How about ………………………………………………………………………..?

4. Why don’t we go to the post office?

What about ………………………………………………………………………?

5. Your hair is long.

You ………………………………………………………………………………

6. That boy’s legs are strong.

That boy …………………………………………………………………………

7. That child’s eyes are lovely.

That child …………………………………………………………………………

8. Their house is old.

They ………………………………………………………………………………

9. Her school bag is new.

She ………………………………………………………………………………

10. His test is awful.

He ………………………………………………………………………………

11. Her nose is small.

She ………………………………………………………………………………

12. How much is your book?

How much ………………………………………………………………………?

13. How much are two boxes of chocolates?

How much ………………………………………………………………………?

14. How much do cans of peas cost?

How much ………………………………………………………………………?

15. How much does the red box cost?

How much ………………………………………………………………………?

16. How is the weather in HCM city?

What ……………………………………………………………………….……?

17. What is the weather like in Vietnam?

How ………………………………………………………………………..……?

18. How is the weather in Spring?

What ……………………………………………………………………………?

19. What food do you like best?

What is …………………………………………………………………………?

20. What sports does she like best?

What is …………………………………………………………………………?

21. He likes apples best.

His ………………………………………………………………………………

22. We like pink and blue best.

Pink and blue are ………………………………………………………………

23. What subject does he like best?

What is …………………………………………………………………………

24. They like badminton best.

Badminton is …………………………………………………………………

Supply the correct prepositions.

1. What are you going to do …………………………..the weekend?

2. What are we going to do …………………………..the vacation?

3. We are going …………………………..vacation.

4.………………………….. Sunday mornings, we go fishing.

5.………………………….. the morning, we often do morning exercises.

6. We are going to camp …………………………..three days.

7. What are you going to do…………………………..your free time?

8. He is going to stay…………………………..his friend’s house…………………………..a week.

9. He is going to stay …………………………..his uncle and aunt.

10. We are going to stay …………………………..a hotel…………………………..Thanh Hoa.

11.…………………………..the winter, we usually play basketball.

12. What do you do …………………………..the spring?

13. What’s the weather like…………………………..March?

14. He wants strong boots because he often goes walking…………………………..the mountains

15. They sometimes go sailing …………………………..the fall.

16. She often goes swimming …………………………..the summer.

17. How often do you late…………………………..school?

18. How often do you help your Mom…………………………..her housework?

19. We have Math, English and Music ………………………….. Tuesday and Thursday.

20. We are going to see a movie ………………………….. Sunday evening.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download