hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 211/2013/QĐ-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 211/2013/QĐ-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

Quyết định 211/2013/QĐ-BXD về công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 211/QĐ-BXD
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN NĂM CĂN, HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 30/8/2012 về việc đề nghị công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Năm Căn, thị trấn Năm Căn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Nội vụ, TC, QP,
VH-TT&DL, CT;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (03).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trịnh Đình Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download