hoặc
Tài liệu học tập Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,Biểu mẫu xây dựng

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Tờ trình giám định dự án đầu tư xây dựng công trình được lập căn cứ trên Luật xây dựng và các nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

TÊN DOANH NGHIỆP................Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

.........., ngày......... tháng......... 5..........

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … 5 ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

(Tên Chủ đầu tư) trình giám định dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

1. Tên dự án:............................................................................................................................

2. Tên chủ đầu tư:.....................................................................................................................

3. Địa điểm xây dựng:................................................................................................................

4. Diện tích sử dụng đất:............................................................................................................

5. Tổng mức đầu tư của dự án:...................................................................................................

6. Nguồn vốn đầu tư:...................................................................................................................

7. Hình thức quản lý dự án:.........................................................................................................

8. Thời gian thực hiện dự án:.......................................................................................................

9. Những kiến nghị:......................................................................................................................

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan).

Người đại diện của chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download