hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 17/2012/TT-BTNMT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 17/2012/TT-BTNMT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài nguyên - Môi trường,Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định về điều kiện của doanh nghiệp hành nghề thăm dò khoáng sản.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

--------------------
 

Số: 17/2012/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2012

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 5 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 5 2008;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết về điều kiện của doanh nghiệp hành nghề thăm dò khoáng sản,

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 35 Luật khoáng sản.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm: các doanh nghiệp hành nghề thăm dò khoáng sản; các doanh nghiệp, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản.

Điều hai. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Tổ chức đáp ứng quy định tại Điều 35 Luật khoáng sản và các quy định chi tiết tại Thông tư này được hành nghề thăm dò khoáng sản gồm:

1. Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp;

2. Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo Luật khoa học và công nghệ;

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã;

4. Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản.

Điều 3. Quy định về hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản khi thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản phải có hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản gồm:

a) Tài liệu về doanh nghiệp gồm: Bản sao có chứng nhận Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Hợp đồng thăm dò khoáng sản hoặc quyết định giao nhiệm vụ thăm dò khoáng sản của cấp có thẩm quyền (bản chính); Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản.

b) Tài liệu về cá nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản (Bản sao có chứng nhận hoặc bản chính) gồm: Quyết định giao nhiệm vụ cho người phụ trách công nghệ làm Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản kèm theo văn chứng cớ chỉ ngành nghề, lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề án; Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; Quyết định bổ nhiệm chức danh hoặc giao nhiệm vụ; Văn chứng cớ chỉ ngành nghề phù hợp với nhiệm vụ giao; Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

c) Danh mục thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm dò khoáng sản phù hợp với đề án thăm dò khoáng sản.

2. Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản một Điều này được quản lý, lưu giữ tại cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và doanh nghiệp hành nghề thăm dò khoáng sản.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download