hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị mua hóa đơn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị mua hóa đơn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tổ chức, hộ, cá nhân buôn bán thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ thuế quan phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Hướng dẫn thi hành  ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:…………………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:………………………………………………………...........

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………….............

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………...................

3. Địa chỉ hội sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………………............

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………............

5. Số điện thoại đi động liên hệ:………………………………………………………………………….................

+ Cố định:…………………………………………………………………………………………..................

+ Di động:…………………………………………………………………………………………..................

6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………….........

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):…………………………………………………………….............

8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………................

9. Tên người dùng hóa đơn (Đối với hộ buôn bán thì tên người dùng hóa đơn là chủ hộ kinh

doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):………………........

Số CMND người đi mua hóa đơn:………………………………………………………………...............

Ngày cấp:................................................... Nơi cấp:..............................................................................

II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Đề nghị cơ thuế quan bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung cấp dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ thuế quan phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Ghi chú:
- Hộ, cá nhân buôn bán không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download