hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 340/QĐ-TTG phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 340/QĐ-TTG phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,

Quyết định số 340/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 340/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 5 2011

QUYẾT ĐỊNH
Phê phê chuẩn Điều lệ và tổ chức hoạt động
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 5 2009 của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý Tập đoàn kinh tế Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 5 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với công ty Nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 5 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-TTg ngày 25 tháng sáu 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê chuẩn kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download