hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 2747/2012QĐ-TCHQ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 2747/2012QĐ-TCHQ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quyết định 2747/QĐ-TCHQ 5 2012 về Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, du nhập.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

---------------------
Số: 2747/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Thủ trưởng các doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c),
- Lãnh đạo TCHQ (để chỉ đạo);
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (để theo đõi);
- Cục Tin học và Thống kê Tài chính (để biết);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 


Nguyễn Công Bình

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download