hoặc
Tài liệu học tập Công văn 54/BXD-KTX, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 54/BXD-KTX có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành

Công văn 54/BXD-KTX hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG
---------------
Số: 54/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn áp dụng nhóm lương
cho công trình đê, kè sông, kè biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 5 2012

                              Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuân Thành Group.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ trợ cấp lương trong các Công ty Nhà nước, thì công nhân, nhân viên trực tiếp xây dựng công trình manh mối thủy lợi thuộc thang lương, bảng lương nhóm III, Ngành Xây dựng căn bản. Vì vậy, việc áp dụng thang lương, bảng lương của nhóm III, Ngành Xây dựng căn bản ban hành kèm

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Xuân Thành Group doanh nghiệp thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD, TH.a8.

 TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

 (đã ký)

Phạm Văn Khánh 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download