hoặc
Tài liệu học tập Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,Biểu mẫu nhà đất

Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính là mẫu giấy tờ áp dụng trong việc báo cáo thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính.

Mẫu số 05/TTĐĐ

Đơn vị báo cáo:
.........................................

TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH (1)

Khu vực(1) .............................................................................

(Tính tới ngày ...... tháng ..... 5 ...........)

Số TT
Loại bản đồ, sơ đồ, trích đo
Kết quả lập bản đồ, sơ đồ, trích đo địa chính

Kết quả lập sổ mục kê đất đai Kết quả lập sổ địa chính Số xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi biến động
Số xã, phường, thị trấn Diện tích 
(ha)
Diện tích đo theo các tỷ lệ Số xã, phường,thị trấn lập sổ Số quyển gốc đã lập Số xã, phường,thị trấn lập sổ
Số quyển gốc đã lập
1/500
1/1000 1/200 1/5000
1/10000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Bản đồ địa chính                        
2 Bản đồ giải thửa cũ                        
3 Bản đồ khác                        
4 Sơ đồ                        
5 Trích đo địa chính                        
 
Tổng cộng                        

Ngày .... tháng .... 5 ....

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Thống kê kết quả lập hồ sơ địa chính theo quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004.

(2) Thống kê riêng cho từng khu vực đô thị và nông thôn. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download