hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT: Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT: Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ,

Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Danh mục công trình viễn thông đề nghị kiểm định.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
------------------------

Số: 26/2008/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 5 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục công trình viễn thông đề nghị kiểm định
__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng năm 5 2002;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 5 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 5 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy định về kiểm định công trình công nghệ chuyên ngành viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục công trình viễn thông đề nghị kiểm định”.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 5 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Danh mục công trình viễn thông đề nghị kiểm định”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KHCN, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(đã ký)


Nguyễn Thành Hưng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download