hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 19/2010/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 19/2010/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Thông tư số 19/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

BỘ XÂY DỰNG
-------------

Số: 19/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
---------------------- 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, phong cảnh đô thị.

Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị như sau:

Điều một. Lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (sau đây gọi tắt là quy chế) theo hướng dẫn tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này gồm:

1. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương: lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo Phụ lục một.

2. Đối với các thành phố, thị xã trực thuộc thuộc tỉnh: lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo Phụ lục hai.

3. Đối với các đô thị trực thuộc huyện (thị trấn) không thuộc thành phố trực thuộc Trung ương: lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo Phụ lục 3.

Điều hai. Quy định chung đối với quy chế:

1. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được lập trên cơ sở phù hợp với quy hoạch đô thị, giao diện đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn đô thị, phù hợp với các quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, phong cảnh đô thị.

2. Nội dung quy chế phải kế thừa, phù hợp các quy định hiện hành về kiến trúc, phong cảnh, di sản đô thị. Tùy theo tình hình, yêu cầu thực tế của địa phương về địa hình, khí hậu, tập quán văn hóa, điều kiện kinh tế, xã hội, quy mô, tính chất của đô thị, nội dung quy chế có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quy chế này làm cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng mới, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, giao diện phong cảnh trong đô thị; là 1 căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch, giao diện đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch, giao diện đô thị được ưng chuẩn.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 5 2010. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, giám định, phê ưng chuẩn quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Điều 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân gởi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp;
- Công báo, website: của Chính phủ, Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KTQH (05b). 

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Đình Toàn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download