hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1393/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1393/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Phân loại hàng hóa

Công văn 1393/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 1393/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH vật dụng công nghiệp N.A.G.O.Y.A
(số 24-26, Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM)

Trả lời công văn số 01/2013/CVHQ ngày 28/02/2013 của Công ty TNHH vật dụng công nghiệp N.A.G.O.Y.A về áp mã số mặt hàng vật dụng trợ lực (dạng cánh tay robot), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại 1 mặt hàng phải căn cứ vào mô tả hàng hóa, tài liệu công nghệ, hình ảnh, kết quả giám định, thực tế hàng hóa,…. Do nội dung công văn của Công ty không mô tả rõ cấu tạo cũng như cơ cấu hoạt động của sản phẩm mà chỉ nêu công dụng và gởi kèm hình ảnh nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời mã số cụ thể. Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng và Danh mục hàng hóa xuất nhập cảng Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính để phân loại. Trường hợp còn vướng mắc thì yêu cầu Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định đăng ký thủ tục nhập cảng để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH vật dụng công nghiệp N.A.G.O.Y.A được biết.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download