hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản nhất thiết trong các cơ quan Nhà nuớc, doanh nghiệp sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước. 

BỘ TÀI CHÍNH
-----------

Số: 32/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 5 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản nhất thiết trong các cơ quan Nhà nuớc, doanh nghiệp sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước
--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 5 2002;

- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

Để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo quyết định này “chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản nhất thiết trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước”.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và được áp dụng từ ngày một tháng một 5 2009, thay thế cho Quyết định số 351-TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản nhất thiết trong các doanh nghiệp hành chính sự nghiệp.

Chế độ ban hành theo Quyết định này được áp dụng cho hầu hết các tài sản nhất thiết. Đối với các tài sản nhất thiết có trước ngày 1/1/2009, doanh nghiệp phải căn cứ các số liệu trên sổ kế toán và hồ sơ của tài sản nhất thiết để xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản nhất thiết làm cơ sở lập danh mục tài sản nhất thiết theo tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi, quản lý, sử dụng các tài sản nhất thiết này theo các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn lũy kế theo đúng như quy định trong chế độ này. Những tài sản nhất thiết không đủ tiêu chuẩn theo quy định mới được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công cụ, công cụ lâu bền.

Điều 3. Các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai áp dụng chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản nhất thiết trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước kèm theo Quyết định này tại các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc khuôn khổ quản lý.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, thủ trưởng các doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ trong khuôn khổ chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm doanh nghiệp triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP TW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Sỹ Danh

 

 

 

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download