hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1303/QĐ-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1303/QĐ-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm

Quyết định số 1303/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

BỘ Y TẾ
----------------
Số: 1303/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 5 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ:

Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và doanh nghiệp bộ máy Bộ Y tế;

Căn cứ Công điện số 511/CĐ-TTg ngày 03/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm;

Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường và Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm gồm các Ông (Bà) có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều hai. Mỗi đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động có nhiệm vụ:

1. Thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và các cửa hàng buôn bán ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm,

2. Tổ chức xét nghiệm nhanh, cho kết quả tại chỗ về vi sinh và hóa, lý đối với thực phẩm, các công cụ, trang thiết bị bảo quản, chứa đựng, di chuyển, sơ chế, chế biến và các đồ dùng dùng cho ăn uống tại các cơ sở sản xuất, chế biến, buôn bán và dịch vụ ăn, uống,

3. Thực hiện ngay các biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở có kết quả xét nghiệm không đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc thù các cơ sở có thực phẩm hoặc các công cụ, trang thiết bị, đồ dùng có phát hiện vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế,

4. Thông báo ngay trên các công cụ thông tin đại chúng các cơ sở có chứng cớ xét nghiệm không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ sở bị xử phạt để người tiêu dùng có hầu hết thông tin trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, bảo đảm vệ sinh,

5. Báo cáo kết quả của đoàn công tác hàng ngày bằng văn bản cho Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Việc cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phòng, chống dịch. Các Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh an toàn thực phẩm tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều năm. Các Ông Chánh: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám chữa bệnh, An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Y tế Dự phòng và Môi trường; Viện trưởng các Viện: Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, Dinh Dưỡng; Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Thủ trưởng các doanh nghiệp có liên quan của Bộ Y tế và các Ông/ Bà có tên tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                  BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download