hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 18a-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 18a-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu hành chính

Biểu mẫu Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH dùng để ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được bạn hành kèm theo  ngày 18/06/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

 Mẫu số: 18a-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH:

- Họ và tên: .................................................. Năm sinh: ...........................................................

- Nơi cư trú: ...............................................................................................................................

..................................... Số điện thoại đi động .......................................................................................

- Hưởng chế độ BHXH: ............................................ Số sổ: ....................................................

Lý do: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. NGƯỜI LĨNH THAY:

- Họ và tên: ................................................................................................................................

- Số CMND: ................. Cấp ngày ............................................... Tại: ......................................

- Nơi cư trú ........................................ Số điện thoại đi động ..................................................................

- Mối quan hệ với người cho lĩnh thay chế độ BHXH: ................................................................

- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... 5 ..... tới ngày ... tháng ...... 5 …….................

- Nơi lĩnh: .....................................................................................................................................

- Cam kết của người lĩnh thay:

Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc khuất, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện./.

Ngày ... tháng ... 5 ...

Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú

Chữ ký của người
lĩnh thay

(Ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... 5 ...
Chữ ký của người
hưởng chế độ BHXH
(Ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download