hoặc
Tài liệu học tập Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/mã số thuế cá nhân/thông báo mã số thuế ban hành kèm theo ngày 22 tháng 05 5 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

                                                                                        ………, ngày …… tháng …… 5 …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/
THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ 

Kính gửi: ………………………………………………….............

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………......................

…………………………………………………….………………………………………..............................

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………...........................

3. Địa chỉ hội sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………………......................

4. Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………......................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./

 Ghi chú:
- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  buôn bán không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download