hoặc
Tài liệu học tập Công văn 738/2013/TCHQ-CCHĐH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 738/2013/TCHQ-CCHĐH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC

Công văn 738/2013/TCHQ-CCHĐH về vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
--------
Số: 738/TCHQ-CCHĐH
V/v: Trả lời vướng mắc thông tư
số 196/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long
(Địa chỉ: Lô E4A Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số L-Draco-CBD-13-77 ngày 24/01/2013 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long nêu vướng mắc thực hiện Điểm đ2 Khoản 4 Điều 42 thông tư số 196/2012/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập thương mại, Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan đang luận bàn với các tổ chức liên quan để có hướng dẫn hợp nhất. Sau khi có kết quả, Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan sẽ trả lời Quý công ty.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)


Trần Quốc Định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download