hoặc
Tài liệu học tập Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Phiếu yêu cầu trang bị công cụ làm việc nhằm mục đích xin yêu cầu cung cấp thêm trang bị hoặc công cụ để dùng cho công việc đạt hiệu quả tốt hơn.

LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY:.........................................
Địa chỉ:......................................................
Điện thoại:................................................

PHIẾU ĐỀ XUẤT

                                                                                                                         Ngày:… /… /…

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

* Nội dung đề xuất: ……………………………………………………………………………………………..

* Nhân viên đề xuất: ……………………………………………………………………………………………

* Thuộc bộ phận: …………………………………………………………………………………………….....

* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ công cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

*Diễn giải: …………………………………………………………………………………………….....................

*Thời gian cần thực hiện: ………………………………………………………………………………………....

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT       TRƯỞNG BỘ PHẬN            KẾ TOÁN TRƯỞNG                DUYỆT GIÁM ĐỐC

     (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)                             (Ký, họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download