hoặc
Tài liệu học tập Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Phụ lục đổi thay thông tin trong hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hiệp đồng số: ……  Ký ngày: …./…./20…..)

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: ………….. đã ký ngày …./…./20…., 2 bên thõa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:

Thay đổi thông tin:

STT

Thông tin hiện tại

Thông tin mới

1

Tên công ty

Công Ty ….

Công Ty …...

2

Địa chỉ

 

 

3

Mã số thuế

 

 

4

Số điện thoại

 

 

Bên A cam kết thanh toán toàn bộ chi phí như Hợp đồng số: …………..  ký ngày ……/…./20…… cho tới ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

                                                                                                  …….., ngày ..... tháng .... 5 20……              

Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download