hoặc
Tài liệu học tập Nghị định số 87/2009/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định số 87/2009/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Về vận tải đa phương thức

Nghị định số 87/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyên chở đa phương thức.

CHÍNH PHỦ
--------------------

Số: 87/2009/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 5 2009

NGHỊ ĐỊNH
Về chuyên chở đa phương thức
_______

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng sáu 5 2004;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng sáu 5 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở,

NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về hoạt động chuyên chở đa phương thức bao gồm chuyên chở đa phương thức quốc tế và chuyên chở đa phương thức nội địa.

2. Nghị định này áp dụng đối với các công ty đăng ký kinh doanh chuyên chở đa phương thức bao gồm: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật về hợp tác xã của Việt Nam; các công ty, cá nhân liên quan tới hoạt động kinh doanh chuyên chở đa phương thức.

Điều hai. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Vận tải đa phương thức” là việc di chuyển hàng hoá bằng ít nhất 2 phương thức chuyên chở khác nhau trên cơ sở 1 hiệp đồng chuyên chở đa phương thức.

2. "Vận tải đa phương thức quốc tế" là chuyên chở đa phương thức từ nơi người kinh doanh chuyên chở đa phương thức thu nạp hàng hoá ở Việt Nam tới 1 địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và trái lại.

3. "Vận tải đa phương thức nội địa" là chuyên chở đa phương thức được thực hiện trong khuôn khổ lãnh thổ Việt Nam.

4. "Người kinh doanh chuyên chở đa phương thức" là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giao kết và tự chịu trách nhiệm thực hiện hiệp đồng chuyên chở đa phương thức.

5. "Hợp đồng chuyên chở đa phương thức" là hiệp đồng được giao kết giữa người gởi hàng và người kinh doanh chuyên chở đa phương thức, theo đó người kinh doanh chuyên chở đa phương thức cáng đáng thực hiện dịch vụ di chuyển hàng hóa để thu tiền cước cho toàn bộ quá trình di chuyển, từ địa điểm nhận hàng tới địa điểm trả hàng cho người nhận hàng.

6. "Chứng từ chuyên chở đa phương thức" là văn bản do người kinh doanh chuyên chở đa phương thức phát hành, là bằng chứng của hiệp đồng chuyên chở đa phương thức, xác nhận người kinh doanh chuyên chở đa phương thức đã nhận hàng để di chuyển và cam kết giao hàng đó theo đúng các điều khoản của hiệp đồng đã ký kết.

7. "Người vận chuyển" là công ty, cá nhân thực hiện hoặc cam kết thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ việc di chuyển dù người đó là người kinh doanh chuyên chở đa phương thức hay không phải là người kinh doanh chuyên chở đa phương thức.

8. "Người gởi hàng" là công ty, cá nhân giao kết hiệp đồng chuyên chở đa phương thức với người kinh doanh chuyên chở đa phương thức.

9. "Người nhận hàng" là công ty, cá nhân được quyền nhận hàng hoá từ người kinh doanh chuyên chở đa phương thức.

10. "Tiếp nhận hàng" là việc hàng hoá đã thực sự được giao cho người kinh doanh chuyên chở đa phương thức từ người gởi hàng hoặc từ người được người gởi hàng uỷ quyền và được người kinh doanh chuyên chở đa phương thức thu nạp để di chuyển.

11. "Giao trả hàng" là 1 trong các trường hợp sau đây:

a) Việc giao trả hàng hoá cho người nhận hàng;

b) Hàng hoá được đặt dưới sự định đoạt của người nhận hàng phù hợp với quy định của hiệp đồng chuyên chở đa phương thức hoặc quy định của pháp luật hoặc tập quán thương mại áp dụng tại nơi giao trả hàng;

c) Việc giao hàng hoá cho 1 nhà chức trách hoặc 1 bên đồ vật ba khác mà theo quy định của pháp luật áp dụng tại nơi giao trả hàng thì hàng hoá phải được giao như vậy.

12. "Hàng hoá" là bất cứ tài sản nào (trừ bất động sản), kể cả công-te-nơ, cao bản hoặc các công cụ di chuyển, đóng gói xấp xỉ khác mà không do người kinh doanh chuyên chở đa phương thức cung cấp.

13. "Văn bản" là 1 trong các hình thức sau: điện tín, telex, fax hoặc bất cứ hình thức nào khác được in ấn, ghi lại.

14. “Ký hậu” là việc xác nhận của người nhận hàng hoặc của người được quyền xác nhận sau khi đưa ra hướng dẫn trên chứng từ chuyên chở đa phương thức ở dạng chuyển nhượng được để chuyển giao hàng hoá nêu trong chứng từ đó cho người được xác định.

15. “Quyền rút vốn đặc biệt” (SDR) là tổ chức tính toán do Quỹ Tiền tệ quốc tế quy định. Tỷ giá của SDR đối với đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên cơ sở tỷ giá ân hận đoái mà Quỹ tiền tệ quốc tế tính toán và công bố hàng ngày.

16. “Ẩn tỳ” là các khuyết tật của hàng hoá, giả dụ chỉ kiểm tra bên ngoài hàng hoá 1 cách thông thường thì không thể phát hiện được.

17. “Trường hợp bất khả kháng” là các trường hợp xảy ra 1 cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

18. “Hợp đồng di chuyển đơn thức” là hiệp đồng di chuyển riêng biệt được giao kết giữa người kinh doanh chuyên chở đa phương thức và người di chuyển cho 1 chặng cụ thể và chỉ sử dụng 1 phương thức chuyên chở để di chuyển hàng hóa theo yêu cầu của người kinh doanh chuyên chở đa phương thức.

Điều 3. Thủ tục Hải quan

Hàng hoá chuyên chở đa phương thức quốc tế được miễn kiểm tra thực tế hải quan, trừ 1 số trường hợp giả dụ nghi ngờ có dấu hiệu di chuyển ma túy, vũ khí và các loại hàng cấm khác. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông chuyên chở quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyên chở đa phương thức.

Điều 4. Quản lý nhà nước về chuyên chở đa phương thức

1. Chính phủ hợp nhất quản lý nhà nước về chuyên chở đa phương thức.

2. Bộ Giao thông chuyên chở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên chở đa phương thức, là mai dong giúp Chính phủ điều phối hoạt động liên ngành và hướng dẫn thực hiện quy định liên quan tới hoạt động chuyên chở đa phương thức.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download