hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục đất đai

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện quyền đối với 1 phần thửa đất tại các xã, phường dưới sự giám hộ của cơ quan tài nguyên và môi trường.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi:........................................................................

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, tu chỉnh nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

1.một Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.....................................................................

1.hai Địa chỉ.......................................................................................................................

2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:

2.một. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số:………..…..………….……; b) Tờ bản đồ số:…....…............………................;

c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..….............

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ....................................................................................

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :................................................; ngày cấp ...../...../..........

2.hai. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành 1 thửa đất:

3. Lý do tách, hợp thửa đất................................................................................................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

- Sơ đồ dự định phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);
.........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……, ngày .... tháng ... 5 ......
Người viết đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download