hoặc
Tài liệu học tập Giấy thôi trả lương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy thôi trả lương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Giấy thôi trả lương được ban hành kèm theo ngày 31 tháng 12 5 2002 của Bộ tài chính.

TÊN ĐƠN VỊ.....
--------

Số:.../....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Ngày... tháng.... 5 200.…

 GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên: .....................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................................

Nay chuyển tới công tác tại....... theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... 5..... của.............

Đơn vị.......................... đã trả lương và các khoản phụ cấp tới hết ngày..... tháng..... 5..... theo chi tiết như sau:

- Mã số ngạch:................................................................................................................................

- Hệ số lương:..................................................................................................................................

- Phụ cấp chức vụ:...........................................................................................................................

- Phụ cấp khác (nếu có):..................................................................................................................

Tổng số tiền:....................................................................................................................................

(Viết bằng chữ:................................................................................................................................)

Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội đã đóng hết tháng.............5...........

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà..................  từ ngày..... tháng..... 5..... theo quy định hiện hành. 

                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                        (Ký, họ tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download