hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 2885/2012/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 2885/2012/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài nguyên - Môi trường,Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định 2885/QĐ-UBND 5 2012 phê chuẩn y khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------------------
Số: 2885/QĐ-UBND
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Thái Bình, ngày 11 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định yếu tố 1 số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 5 2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê chuẩn y điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển tỉnh Thái Bình công đoạn 2011-2020;

Xét yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 736/TTr-STNMT ngày 23/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn y khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình bao gồm các khu vực mỏ khoáng sản như sau:

1. Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01 tháng bảy 5 2011.

a, Khu vực mỏ cát Bình Thanh xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, số hiệu mỏ 35;

b, Khu vực mỏ cát Hồng Tiến, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, số hiệu mỏ 36;

c, Khu vực mỏ cát Dốc Văn, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà số hiệu mỏ 3; mỏ cát Hồng An xã Hồng An, huyện Hưng Hà, số hiệu mỏ 4;

d, Khu vực mỏ cát Cọc Sáu, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, số hiệu mỏ 37;

e, Khu vực mỏ cát Bách Thuận xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, số hiệu mỏ 30; mỏ cát Tự Tân xã Tự Tân, huyện Vũ Thư số hiệu mỏ 31; mỏ cát Gò Non xã Hòa Bình và xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, số hiệu mỏ 32;

f, Khu vực mỏ cát Hà Lão xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, số hiệu mỏ hai.

2. Khu vực khoáng sản làm nguyên liệu xây dựng thông thường được xác định khai thác cung cấp nguyên nguyên liệu phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng công nghệ.

a, Khu vực mỏ cát Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ số hiệu mỏ 39; mỏ cát xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ, số hiệu mỏ 40;

b, Khu vực mỏ cát xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, số hiệu mỏ 54;

c, Khu vực mỏ cát xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, số hiệu mỏ 57;

d, Khu vực mỏ cát xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, số hiệu mỏ 46;

e, Khu vực mỏ cát xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, số hiệu mỏ 38.

Điều hai. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rộng rãi và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, và các công ty, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Văn Sinh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download