hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,

Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề. 

 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------------------------
Số: 42/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 5 2011

THÔNG TƯ
Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề
______________________________

Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/08/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về dạy nghề;

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn thuần hóa thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề, bao gồm: tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề; kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề; công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

2. Thông tư này áp dụng đối với trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề thuộc các loại hình công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề).

Điều hai. Mục đích của kiểm định chất lượng dạy nghề

Kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề của trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trong từng công đoạn khăng khăng, giúp cơ sở dạy nghề tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề

Thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật;

2. Trung thực, công khai và minh bạch.

Điều 4. Chu kỳ thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề

1. Tự kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ mỗi 5 một lần đối với cơ sở dạy nghề trong khuôn khổ cả nước.

2. Kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ năm 5 một lần đối với cơ sở dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download