hoặc
Tài liệu học tập Công văn 656/LĐTBXH-BHXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 656/LĐTBXH-BHXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 656/LĐTBXH-BHXH về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

---------------
Số: 656/LĐTBXH-BHXH
V/v chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 5 2012

                              Kính gửi:

Tổ chức Phục vụ con nít Quốc tế HOLT 

Số 103-C8B Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Trả lời văn bản ngày 06/3/2012 của quý cơ quan hỏi về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi thôi việc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội quy định chế độ bảo hiểm xã hội yêu cầu áp dụng đối với người lao động là công dân Việt Nam. Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội yêu cầu khi thôi việc nam đã đủ 60 tuổi mà chưa đủ 20 5 đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính theo số 5 đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi 5 tính bằng một,năm tháng mức bình quân lương bổng, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định tại Điều 120, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp nam nhân viên của quý cơ quan khi thôi việc đã đủ 60 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 13 5, thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Đề nghị quý cơ quan căn cứ quy định tại Điều 120, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi công ty đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ BHXH.

 TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

(đã ký)

Trần Thị Thúy Nga

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download