hoặc
Tài liệu học tập Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,

Công văn 3700/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
Số: 3700/LĐTBXH-BHXH
V/v: Chế độ đối với người lao động nghỉ
chờ việc trước ngày 01/01/1995

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
                     Hà Nội, ngày 10 tháng 10 5 2012

 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Trả lời Công văn số 962/SLĐTBXH-BHXH ngày 27/6/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cho ý kiến về hồ sơ yêu cầu cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Về hồ sơ yêu cầu cấp sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc hoặc danh sách người lao động của công ty tới thời điểm 31/12/1994, đã được quy định cụ thể tại khoản 8 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo đó:

- Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc, thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng công ty tại thời điểm lập hồ sơ yêu cầu cấp sổ bảo hiểm xã hội, trong đó bảo đảm người lao động có tên trong danh sách của công ty tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp 1 lần. Trường hợp công ty đã giải tán thì do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

- Trường hợp không có danh sách của công ty có tên người lao động tới ngày 31/12/1994 thì có thể thay thế bằng các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của công ty tới ngày 31/12/1994.

Như vậy, trường hợp không có danh sách của công ty có tên người lao động tới ngày 31/12/1994 nhưng trong danh sách người lao động của công ty tại thời điểm bố trí lại doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ xác định được người lao động có tên trong danh sách của công ty tới ngày 31/12/1994 thì có thể dùng làm hồ sơ yêu cầu cấp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 Trần Thị Thúy Nga

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download