hoặc
Tài liệu học tập Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh số 19/NQ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh số 19/NQ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết số 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường buôn bán cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh nhà nước được chính phủ ban hành, yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính.

Thông tư, nghị định đi kèm nghị quyết số 19/NQ-CP
Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 19/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 5 2015


NGHỊ QUYẾT
VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA HAI NĂM 2015 - 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 08 tháng 11 5 2011 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 5 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 10 tháng 4 5 2012 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển sơn hà năm 5 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 5 2014 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cốt tử cải thiện môi trường buôn bán, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Trên cơ sở đàm đạo của các Thành viên Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 5 2015,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Để cải thiện môi trường sản xuất buôn bán, nâng cao năng lực cạnh tranh nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 5 2014 yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; công đoạn 2014 - 2015 giao hội cải thiện môi trường buôn bán, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ đa dạng giải pháp, nhất là cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, đất đai, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng, thành lập, giải tán, phá sản doanh nghiệp.... Phấn đấu tới 5 2015 đạt mức trung bình của Nhóm nước ASEAN-6.

Các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa mục tiêu theo lộ trình cải cách các quy định về thủ tục và trách nhiệm của cơ quan thực thi các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong 5 2014 - 2015 đã được triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt kết quả tích cực. Môi trường sản xuất buôn bán được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên 1 bước.

Đã ban hành và sửa đổi, bổ sung đa dạng văn bản pháp luật, đẩy mạnh cải cách, đơn thuần hóa thủ tục hành chính về thuế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Ngay trong 5 2014, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đã tăng từ 65% lên 95%; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm. Thực hiện Luật sửa đổi 1 số điều của các Luật Thuế đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 5 2015 thì sẽ giảm thêm được 80 giờ, từ 247 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm (mức bình quân của các nước ASEAN-6 là 121 giờ/năm).

Đã rà soát, đơn thuần hóa quy trình thủ tục và chính thức triển khai Cơ chế 1 cửa nhà nước tại cảng biển quốc tế, cố gắng tới 5 2015 thời gian thông quan hàng hóa giảm bình quân từ 21 ngày xuống còn 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với du nhập, giảm được 10 - 20% chi phí và 30% thời gian thông quan hàng hóa xuất, du nhập cho doanh nghiệp.

Quy trình nộp bảo hiểm xã hội, thành lập, giải tán doanh nghiệp và tiếp cận điện năng đã được rút gọn. Thời gian nộp bảo hiểm xã hội giảm được 100 giờ, từ 335 giờ/năm xuống còn 235 giờ/năm. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thành lập, công ty lại, giải tán doanh nghiệp giảm 50%, trong đó thời gian thực hiện các thủ tục khởi sự buôn bán giảm từ 34 ngày xuống còn 17 ngày. Thời gian tiếp cận điện năng của doanh nghiệp giảm từ 115 ngày xuống còn 70 ngày.

Theo Báo cáo cập nhật về Môi trường buôn bán công bố tháng 10 5 2014 của Ngân hàng Thế giới (số liệu tính tới tháng sáu 5 2014), xếp hạng môi trường buôn bán của Việt Nam đã cải thiện đáng kể. Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu công bố tháng 9 5 2014 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng hai bậc, từ 70 lên 68/148 nền kinh tế. Các công ty xếp hạng tín nhiệm quốc tế đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam (Moody’s nâng từ mức B2 lên B1, Fitch nâng từ B+ lên BB- và đều đánh giá với triển vọng ổn định).

Tuy nhiên, 1 số Bộ, cơ quan, địa phương chưa thực sự tích cực triển khai hoặc chưa bám sát các chỉ tiêu, cách thức cải thiện môi trường buôn bán theo thông lệ quốc tế. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp chưa được triển khai theo yêu cầu, tác động của Nghị quyết vào thực tế sản xuất và đời sống vẫn còn chậm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download