hoặc
Tài liệu học tập Phân tích hiệu quả tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.92 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân tích hiệu quả tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,hiệu quả tín dụng, Luận văn, ngân hàng Á Châu, Phân tích
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng Công Thương nghiệp tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang từ ấy đề nghị các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng nói chung, hiệu quả tín dụng công thương và tiêu sử dụng nói riêng Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tà 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: Cơ Sở Lý Luận 1.một. Khái quát về tín dụng. 1.một.một. Khái niệm 1.một.hai. Các hình thức tín dụng 1.một.3. Vai trò của tín dụng. 1.một.4. Phương thức cho vay. 1.một.năm. Đảm bảo tín dụng 1.một.năm.một. Vai trò của bảo đảm tín dụng 1.một.năm.hai. Các hình thức bảo đảm tín dụng 1.một.năm.hai.một. Đảm bảo đối vật 1.một.năm.hai.hai. Đảm bảo đối nhân. 1.một.sáu. Rủi ro tín dụng. 1.một.sáu.một. Khái niệm. 1.một.sáu.hai. Những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra. 1.một.sáu.3. Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 1.hai. Một số chỉ tiêu sử dụng để đánh giá hiệu quả tín dụng 1.hai.một. Doanh số cho vay 1.hai.hai. Doanh số thu nợ 1.hai.3. Dư nợ cho vay 1.hai.4. Nợ quá hạn 1.hai.năm. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động. 1.hai.sáu. Hệ số thu nợ 1.hai.bảy. Tỷ lệ nợ quá hạn Chương 2: Giới Thiệu Về Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh An Giang 2.một. Lịch sử hình thành và phát triển 2.một.một. Ngân hàng Á Châu 2.một.hai. Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang. 2.hai. Bộ máy quản lí của Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang 2.hai.một. Sơ đồ tổ chức. 2.hai.hai. Chức năng những phòng ban. 2.hai.hai.một. Phòng hành chính nhân sự 2.hai.hai.hai. Phòng tín dụng và thanh toán quốc tế. 2.hai.hai.3. Phòng giao thiệp ngân quỹ. 2.hai.hai.4. Phòng kế toán. 2.3. Lĩnh vực kinh doanh và 1 số vấn đề liên can tới tín dụng CTN và TD. 18 2.3.một. Lĩnh vực kinh doanh. 2.3.hai. Một số vấn đề liên can tới tín dụng CTN và TD. 2.4. Đánh giá chung về họat động kinh doanh Chương 3: Phân Tích Hiệu Quả Tín Dụng Công Thương nghiệp 3.một. Đánh giá tổng nguồn vốn và vốn huy động. 3.hai. Phân tích hiệu quả tín dụng CTN và TD. 3.hai.một. Phân tích doanh số cho vay CTN và TD. 3.hai.một.một Theo thời hạn tín dụng. 3.hai.một.hai Theo thành phần kinh tế 3.hai.hai. Phân tích doanh số thu nợ CTN và TD. 3.hai.hai.một Theo thời hạn tín dụng. 3.hai.hai.hai Theo thành phần kinh tế. 3.hai.3. Phân tích dư nợ cho vay CTN và TD. 3.hai.3.một Theo thời hạn tín dụng. 3.hai.3.hai Theo thành phần kinh tế. 3.hai.4. Phân tích nợ quá hạn cho vay CTN và TD. 3.hai.4.một. Theo thời hạn tín dụng. 3.hai.4.hai. Theo thành phần kinh tế 3.hai.năm. Phân tích dư nợ cho vay CTN và TD trên vốn huy động . 3.hai.sáu. Phân tích hệ số thu nợ cho vay CTN và TD 3.hai.bảy. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay CTN và TD. 3.3. Thực trạng chung về tín dụng CTN và TD tại ACB An Giang Chương 4: Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Tín Dụng CTN và TD. 4.một. Định hướng mở rộng tín dụng CTN và TD tại Ngân hàng Á Châu An Giang. 4.hai. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng CTN và TD. 4.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng CTN và TD 4.3.một. Sự tính hợp của đa dạng phương thức cho vay. 4.3.hai. Cho vay theo lãi suất thỏa thuận. 4.3.3. Tăng cường công tác giám định, kiểm tra. 4.3.4. Xếp hạng khách hàng theo mức độ rủi ro tín dụng. 4.3.năm. Thành lập doanh nghiệp mua bán nợ và xử lý của cải. 4.3.sáu. Xây dựng cơ chế tín dụng phù hợp. 4.4. Các giải pháp khác. 4.4.một. Marketing. 4.4.một.một. Tìm kiếm khách hàng. 4.4.một.hai. Thu hút khách hàng 4.4.hai. Nhân viên PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ. I. Kết luận II. Kiến nghị.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download