hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 18/2010/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 18/2010/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

Thông tư số 18/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. 

BỘ XÂY DỰNG
-------------

Số: 18/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
---------------------------------

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc áp dụng quy chuẩn công nghệ nhà nước, tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài (sau đây gọi chung là quy chuẩn, tiêu chuẩn) trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Các công ty, cá nhân trong nước và nước ngoài khi áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn vào hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng

1. Quy chuẩn công nghệ nhà nước yêu cầu áp dụng trong các hoạt động xây dựng, bao gồm: khảo sát và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; lập và giám định dự án đầu tư xây dựng; giao diện, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; sản xuất, xuất nhập cảng và lưu thông sản phẩm hàng hóa nguyên liệu xây dựng.

2. Tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tình nguyện, ngoại trừ các tiêu chuẩn được trích dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án trong toàn bộ quá trình khảo sát, thí nghiệm, giao diện, sản xuất và sản xuất, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;

b) Phải phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn công nghệ nhà nước về xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

c) Trong trường hợp chưa có quy chuẩn công nghệ nhà nước, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong các tiêu chuẩn nhà nước yêu cầu áp dụng do các bộ, ngành quy định.

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nhà nước. Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn nhà nước, người quyết định đầu tư có thể xem xét, bằng lòng tiêu chuẩn nước ngoài.

Điều 4. Phương thức áp dụng tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn được áp dụng trực tiếp trong các hoạt động xây dựng. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn với phiên bản mới nhất.

2. Có thể áp dụng tiêu chuẩn 1 cách gián tiếp thông qua việc thực hiện các quy định trong các tài liệu và hướng dẫn công nghệ, trong đó có dẫn chứng toàn bộ hoặc 1 phần nội dung tiêu chuẩn đó.

Điều năm. Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn xây dựng

Các tiêu chuẩn được lựa chọn và áp dụng trong các hoạt động xây dựng ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đảm bảo các nguyên tắc đã nêu ở Điều 3;

2. Phải được người quyết định đầu tư xem xét, lựa chọn và bằng lòng trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download