hoặc
Tài liệu học tập Công điện 01/2013/CĐ-LĐTBXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công điện 01/2013/CĐ-LĐTBXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Giải pháp hỗ trợ người lao động ở doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán

Công điện 01/2013/CĐ-LĐTBXH về thực hiện giải pháp hỗ trợ người lao động ở doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-----------
Số: 01/CĐ-LĐTBXH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 5 2013

 CÔNG ĐIỆN
VỀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Năm 2012, do tác động của suy giảm kinh tế nên đa dạng doanh nghiệp giải tán, phá sản, dừng hoạt động hoặc hoạt động khó khăn, dẫn tới việc nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng tới đời sống của người lao động trong dịp Tết nguyên đán đang tới gần. Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện:

1. Rà soát, nắm tình hình nợ lương, nợ tiền tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chỉ đạo các cơ quan chức năng công ty các cuộc họp với chủ các doanh nghiệp, yêu cầu các chủ doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để có nguồn kinh phí chi trả lương bổng, phụ cấp, trợ cấp và đóng bảo hiểm xây dựng cho người lao động theo quy định của pháp luật.

2. Tập trung giải quyết các trường hợp doanh nghiệp bị giải tán, phá sản; ưu tiên giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện việc lâm thời ứng ngân sách địa phương để trả cho người lao động tại các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và bị nợ lương nhưng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1490/TTg-KGVX ngày 24 tháng 9 5 2012.

3. Vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống người lao động nhất là số lao động ngoại tỉnh làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê ăn Tết; tùy theo khả năng ngân sách của địa phương có biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL H. (5)

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Phạm Thị Hải Chuyền

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download