hoặc
Tài liệu học tập Công văn 149/VPCP-QHQT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 149/VPCP-QHQT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Về việc phê duyệt cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Công văn 149/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 05 tháng 01 5 2013 về việc phê chuẩn y cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------
Số: 149/VPCP-QHQT
V/v phê chuẩn y cơ chế tài chính cho
Chương trình nước sạch và VSNT
dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng
do WB tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 5 2013

                          Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ,
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nam và Thanh Hóa.

Xét yêu cầu của Bộ Tài chính (Công văn số 17521/BTC-QLN ngày 18 tháng 12 5 2012) về việc phê chuẩn y cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê chuẩn y cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng dự án về cơ chế tài chính trong quá trình thực hiện dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Vũ Đức Đam

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download