hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 344/QĐ/TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 344/QĐ/TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 344/QĐ/TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------
Số:344/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 5 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

-------------

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 5 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 5 2005 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Tờ trình số 33/TTr-BTC ngày 27/02/2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 337/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 03 5 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc;

2. Ông Phạm Đình Chiến, Phó Giám đốc Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số II Vĩnh Phúc.

Đã có đa dạng thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều hai. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b).11

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download