hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 02/2012/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 02/2012/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Thông tư số 02/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc du nhập thuốc lá nguyên liệu du nhập theo hạn ngạch thuế quan 5 2012. 

BỘ CÔNG THƯƠNG

___________

Số: 02/2012/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                            Hà Nội, ngày 18 tháng 01 5 2012

  THÔNG TƯ

quy định việc du nhập thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu

theo hạn ngạch thuế quan 5 2012

_________________________ 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày sáu tháng 4 5 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn 1 số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc du nhập thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan 5 2012 như sau: 

Điều một. Lượng thuốc lá nguyên liệu du nhập theo ngạch thuế quan.

Lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) du nhập theo hạn ngạch thuế quan 5 2012 là 40.000 tấn

Điều hai. Nguyên tắc cấp giấy phép du nhập thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan

Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan du nhập thuốc lá nguyên liệu theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày sáu tháng 4 5 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn 1 số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 5 2012 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2012. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ,
Tổng cục thuộc Bộ Y tế,
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Các tổ chức trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- TTYTDP, TTPCSR, TTKDYTQT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu : VT, DP (03b), PC (02b).

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Long

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download