hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ban hành theo quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 03A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........

Số: ....../QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

......., ngày ... tháng ... 5 ...

TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG

SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... 5 ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... 5 ... của Hội đồng giám định y học....;

Theo đề nghị tại Công văn số ... ngày ... tháng ... 5 ... của .... và hồ sơ của ông, bà ...

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Ông/Bà ..............................................................................

Sinh ngày .... tháng ... 5 ... Số sổ BHXH ......................................

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ .....................................

Cơ quan, doanh nghiệp ............................................................................

Bị tai nạn lao động ngày ..............................................................

Tổng thời gian đóng BHXH đề nghị tới tháng ... 5 ... là ... 5 .... tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp TNLĐ: .................................. đồng.

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ..........................................................%.

Được hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng từ tháng ... 5 ...

Điều hai. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .................................... đồng.

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ....................................... đồng.

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): .............................................. đồng.

(Số tiền bằng chữ: ....................................................................................)

c. Trợ cấp dùng cho (nếu có): ............................................................... đồng.

Nơi nhận trợ cấp: ....................................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (1) ........ và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Ông/Bà ..................................;
- Đơn vị SDLĐ;
- BHXH (1) ...........;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Ghi theo doanh nghiệp hành chính cấp huyện.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu sau:

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động - Mẫu số 03M-HSB.

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp 1 lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động - 03N-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download