hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,

Thông tư số 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. 

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số 10/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                          Hà Nội, ngày 26 tháng một 5 2011

THÔNG TƯ

quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án

của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

_____________ 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước như sau:

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu (do Chính phủ hoặc Chính quyền địa phương phát hành).

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (sau đây viết tắt là BQLDA), các tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc quản lý, sử dụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu.

Doanh nghiệp tham mưu thực hiện quản lý dự án theo hiệp đồng tham mưu không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

1. Chi phí quản lý dự án đầu tư là toàn bộ các khoản chi phí cần thiết để chủ đầu tư, BQLDA tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án trong suốt quá trình đầu tư của dự án từ công đoạn sẵn sàng đầu tư cho tới khi kết thúc đầu tư và phê duyệt y quyết toán.

2. Hàng 5, chủ đầu tư, BQLDA thực hiện việc lập, giám định, phê duyệt y dự toán chi phí quản lý dự án để bảo đảm sử dụng tằn tiện, có hiệu quả. Chủ đầu tư, BQLDA quản lý 1 dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 15 tỷ đồng được thực hiện theo mức chi phí quản lý được duyệt y trong dự toán của công trình, dự án; không phải lập và duyệt y dự toán chi phí quản lý dự án theo quy định trên đây; nhưng phải tuân thủ các nội dung chi quy định tại Thông tư này và không vượt định mức trích theo quy định.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu tư quyết định việc lập và phê duyệt y hai dự toán chi phí quản lý dự án riêng (một dự toán của chủ đầu tư sử dụng, 1 dự toán của BQLDA sử dụng) hoặc chung trong 1 dự toán cho cả chủ đầu tư và BQLDA sử dụng.

4. Mức chi đối với các khoản chi tại Điều sáu (Nội dung dự toán chi phí quản lý dự án) của Thông tư này thực hiện theo các quy định hiện hành đối với các cơ quan Nhà nước và tổ chức sự nghiệp công lập. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download