hoặc
Tài liệu học tập Công văn 10464/2012/BGTVT-CQLXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 10464/2012/BGTVT-CQLXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012

Công văn 10464/2012/BGTVT-CQLXD về báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 5 2012 do Bộ Giao thông chuyên chở ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------
Số: 10464/BGTVT-CQLXD
V/v Báo cáo tình hình thực hiện
công tác đấu thầu 5 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 5 2012

  Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ GTVT;
- Các Trường, Viện thuộc Bộ GTVT.
 

Bộ Giao thông chuyên chở nhận được Văn bản số 9928/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 5 2012. Để có số liệu báo cáo, Bộ Giao thông chuyên chở yêu cầu các cơ quan báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 5 2012 theo nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9928/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 nêu trên.

Để tránh trùng lặp kết quả báo cáo, Bộ Giao thông chuyên chở yêu cầu các cơ quan, công ty lưu ý 1 số nội dung sau:

1. Đối với các dự án do Bộ GTVT làm Chủ đầu tư, các công ty được giao nhiệm vụ quản lý dự án báo cáo trực tiếp về Bộ GTVT.

2. Đối với các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư, các cơ quan được giao làm Chủ đầu tư báo cáo trực tiếp về Bộ GTVT.

3. Yêu cầu các cơ quan, công ty lập báo cáo trên phần mềm Microsoft 2003 (Word và Excel), font chữ Times New Roman, các biểu tổng hợp số liệu (từ Biểu một tới Biểu 6) theo mẫu biểu kèm theo văn bản số 9928/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được lập bằng file excel.

Yêu cầu các cơ quan, công ty gởi báo cáo theo nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nội dung lưu ý nêu trên về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý XD&CL CTGT) trước ngày 10/01/2013, song song gởi các files báo cáo về địa chỉ hòm thư điện tử: pcdtqlxd@gmail.com để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Kèm theo Văn bản số 9928/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 của Bộ KH&ĐT)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD (3).
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 


Nguyễn Ngọc Đông

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download