hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 22/2012/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 22/2012/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc nhập khẩu các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Thông tư số 22/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc du nhập các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan 5 2012. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------

Số:
 22/2012/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 5 2012

 THÔNG TƯ
Quy định việc du nhập các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm
theo hạn ngạch thuế quan 5 2012
-------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày sáu tháng 4 5 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn 1 số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Sau khi thảo luận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc du nhập các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan 5 2012 như sau:

Điều một. Lượng hàng hóa du nhập theo ngạch thuế quan 5 2012

TT Mã số hàng hóa
Tên hàng
Đơn vị Số lượng

1


 
04070091 Trứng gà 


40.000

 
04070092 Trứng vịt
04070099 Loại khác
2 2501 Muối tấn 102.000
3 1701 Đường tinh chế, đường thô tấn 70.000

Điều hai. Nguyên tắc cấp giấy phép du nhập hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan

1. Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan du nhập muối, đường và trứng gia cầm theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày sáu tháng 4 5 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn 1 số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

2. Bộ Công Thương phân giao hạn ngạch thuế quan du nhập 100.000 tấn muối công nghiệp cho các thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và hai.000 tấn muối trong sáng cho các thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

3. Bộ Công Thương phân giao hạn ngạch thuế quan du nhập 50.000 tấn đường tinh chế và đường thô cho các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và 20.000 tấn đường thô cho thương nhân sản xuất đường để tinh chế cung cấp dùng cho sản xuất, tiêu dùng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 5 2012 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2012. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các doanh nghiệp trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (6)

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký)

Nguyễn Thành Biên 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download