hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

Số: 40/2012/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 5 2012

 THÔNG TƯ
Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
--------------------------

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 5 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 được Chủ tịch nước công bố ngày 08 tháng 8 5 2001;

Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 5 2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch của Việt Nam như sau:

Điều một. Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (dưới đây gọi tắt là vật thể) xuất khẩu, du nhập, chuyển khẩu, tạm bợ nhập tái xuất, tạm bợ xuất tái nhập và quá cảnh Việt Nam bao gồm:

1. Thực vật

Cây và các bộ phận của cây còn sống được sử dụng làm giống hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

2. Sản phẩm thực vật

a) Các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ cây;

b) Các loại tấm, cám, khô dầu, bột, tinh bột, sợi, mùn cưa, dược liệu;

c) Cọng thuốc lá, thuốc lá sợi, thuốc lào sợi, thuốc lá điếu, xì gà, men bia, men rượu, men thức ăn chăn nuôi, chè, bông, xơ dừa, sắn lát, mây, song, tre, nứa, chiếu cói, rơm, rạ, cỏ, bèo và thực vật biển;

d) Gỗ và các sản phẩm của gỗ (trừ gỗ và các sản phẩm của gỗ có Giấy thông báo miễn kiểm dịch theo quy định);

đ) Hàng thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc thực vật;

e) Các loại bao bì đóng gói, nguyên liệu chèn lót, giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật;

g) Thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu chế biến có nguồn gốc thực từ vật;

h) Cao su mủ, nhựa cây, gôm tự nhiên, bột giấy, giấy cuộn;

3. Các loại nấm, mộc nhĩ;

4. Các loại phân hữu cơ, phân vi sinh;

5. Bột cá, phế truất liệu tơ tằm, kén tằm, lông, da, xương, sừng, móng và cánh kiến.

6. Các loại côn trùng, nhện, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, virus, phytoplasma, viroids, cỏ dại và các loại tiêu bản thực vật dùng cho cho công tác giám định, huấn luyện, phòng trừ sinh học và nghiên cứu khoa học.

7. Phương tiện di chuyển, sản xuất, bảo quản vật thể.

8. Các vật thể khác có khả năng mang dịch hại kiểm dịch thực vật.

Điều hai. Trường hợp xuất khẩu các vật thể không thuộc danh mục tại Điều một của Thông tư này được thực hiện theo yêu cầu của nước du nhập và các thông lệ quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 5 2012.

2. Thông tư này bãi bỏ Quyết định­ số 72/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 5 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, giả dụ có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quang ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ;
- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ NN và PTNT;
- Các Chi cục KDTV vùng;
- Các chi cục BVTV tỉnh;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download