hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 125/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 125/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010

Thông tư số 125/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước 5 2010. 

BỘ TÀI CHÍNH
-----------
Số: 125/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với
chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước 5 2010
-----------------------

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước công đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg ngày 8/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các chương trình nhà nước về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch;

Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu và quyết toán chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước 5 2010 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn chế độ chi tiêu và quyết toán áp dụng đối với các chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước theo quy định tại quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước công đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là chương trình).

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp chủ chương trình là các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đề án xúc tiến đầu tư nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê phê duyệt.

2. Các doanh nghiệp tham gia chương trình: các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu hút đầu tư, các doanh nghiệp.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình

Kinh phí thực hiện chương trình được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí cho nội dung xúc tiến đầu tư nhà nước được Quốc hội phê chuẩn hàng 5, các khoản thu và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về quản lý chi tiêu

1. Nguyên tắc chi

1.một Các khoản chi phải theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu hiện hành và mức chi cho nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư này.

1.hai Trường hợp phát sinh theo thực tế chưa có chế độ hướng dẫn, căn cứ theo hoá đơn chứng từ chi tiêu thực tế, hợp lý theo quy định của pháp luật, người đứng đầu, thủ trưởng doanh nghiệp thực hiện đề án có ý kiến phê phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hiệu quả của các khoản chi và chứng từ kèm theo.

1.3 Đối với các khoản chi theo quy định phải thực hiện đấu thầu thì áp dụng theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật; Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu shopping tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn ngân sách Nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC.

2. Mức hỗ trợ kinh phí

- Các chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí.

- Trường hợp có các doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải cơ quan quản lý Nhà nước tham gia chương trình thì chủ chương trình cần có phương án huy động kinh phí thực hiện.

3. Nội dung chi

Bao gồm các khoản chi cho các nội dung của chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước được quy định tại Khoản hai Điều 3 Chương I quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư nhà nước công đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download