hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1999/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1999/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Thông báo thụ lý khiếu nại

Công văn 1999/TCHQ-TXNK về thông báo thụ lý khiếu nài nỉ do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1999/TCHQ-TXNK
V/v thông báo thụ lý khiếu nại

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực.
(Đ/c: Số 42/191 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2013/CV-HL ngày 25/03/2013 của Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực khiếu nài nỉ lần hai về trị giá tính thuế đối với mặt hàng ghế nhựa, nguồn gốc Trung Quốc nhập cảng tại tờ khai số 21115/NKD ngày 28/12/2012, đăng ký tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực hai thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết khiếu nài nỉ lần đầu tại Quyết định số 189/QĐ-GQKN ngày 05/03/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nài nỉ và hồ sơ gởi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Khiếu nài nỉ số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Theo nội dung khiếu nài nỉ tại công văn số 02/2013/CV-HL ngày 25/03/2013 của Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực, Tổng cục Hải quan thụ lý giải quyết khiếu nài nỉ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực được biết.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - TG (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download