hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định doanh nghiệp, quản lý, khai thác hoạt động vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------------------

Số: 16/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

TP . Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định doanh nghiệp, quản lý, khai thác
hoạt động vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 5 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 5 2009 của
Chính phủ về buôn bán và điều kiện buôn bán vận chuyển bằng xe ô tô;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận chuyển tại Công văn số 588/SGTVT-VTCN ngày 29 tháng 01 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định doanh nghiệp, quản lý,
khai thác hoạt động vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký
và thay thế các Quyết định số 321/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 5 2003, Quyết định số 49/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 3 5 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở
Giao thông vận chuyển, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp và các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- TTUB : CT, PCT, UVUB;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND thành phố;
- Sở Nội vụ, Công an TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên, TTCB;
- Lưu: VT, (ĐTMT/Thg) TV
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Tài

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download