hoặc
Tài liệu học tập Kế hoạch 101/KH-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Kế hoạch 101/KH-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Kế hoạch 101/KH-UBND 5 2013 thực hiện Chương trình hành động 21-CT/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần trang bị sáu (khóa XI) đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền móng để tới 5 2020 nước ta căn bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do thành phố Hà Nội ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 101/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 5 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 21-CT/TU NGÀY 25/4/2013 CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ sáu BCH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XI) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ ĐẾN NĂM 2020 NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI.

Căn cứ Chương trình hành động số 21-CT/TU ngày 25 tháng 4 5 2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần trang bị sáu BCH Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền móng để tới 5 2020 nước ta căn bản trthành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, UBND Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu rộng các chủ trương, giải pháp của Nghị quyết, Chương trình hành động, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, cơ quan đang tham gia thực hiện chức năng quản lý đất đai, từ đó tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, góp phần nâng cao nhận thức, hợp nhất về tư tưởng và hành động nhằm thực hiện chiến thắng Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Thành ủy.

Xác định các nhiệm vụ nhm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chính yếu của Chương trình hành động của Thành ủy. Trên cơ sở đó, phân công các S, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

2. Các Sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động, đng thời gắn với việc tổ chức thực hiện tt 9 Chương trình công tác lớn của Thành ủy công đoạn 2011-2015; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình tchức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết và chính sách pháp luật về đất đai.

a. Căn cứ Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 24/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XI) và Chương trình hành động s 21-CT/TU của Thành ủy, tổ chức tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị về chủ trương tiếp tục đổi mi chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền móng để tới 5 2020 nước ta căn bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Các cấp, ngành chủ động báo cáo cấp ủy Đảng để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến thắng Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố tại cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và nhận thức, trách nhiệm công tác của mỗi cán bộ, đảng viên.

b. Xây dựng kế hoạch thực hiện hằng 5 và tổ chức thực hiện tuyên truyền rộng rãi; mở chuyên mục, đăng các tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử của Thành phố để rộng rãi về chính sách pháp luật về đất đai, kịp thời phản ánh trung thực, khách quan tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết, cùng tham gia giám sát.

c. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân về các quy định quản lý đất đai còn bất cập, kịp thời điều chỉnh hoặc yêu cầu Trung ương điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế của Thủ đô nhằm tạo nguồn lực quan trọng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Rà soát, chnh sa, bổ sung, hoàn thiện các chính sách về đất đai trong công đoạn 2013 - 2015, cụ thể như sau:

- Quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cơ chế tạo quỹ đt sạch, cơ chế lựa chọn chủ đầu tư dự án có sdụng đất;

- Quy định về chế độ tài chính về đất đai (giá đất, thu tiền s dng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất), tạo nguồn lực phát triển từ đất đai, bảo đảm vừa khuyến khích đầu tư vừa tăng nguồn thu cho ngân sách, song song bảo đảm công bằng về quyền lợi của người bị thu hồi đất, nhà đầu tư và Nhà nước trong quan hệ về đất đai;

- Quy định, chế tài đồng bộ, cụ thể để xlý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về Luật đất đai; các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng lãng phí, không đúng mục đích, đầu cơ đất, chậm đưa đất vào sử dụng.

- Quy định về thu hồi đất, đặc thù là thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; chính sách bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư; chính sách về đào tạo nghcho các đối tượng bị thu hồi đất. Chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sdụng đất hằng 5 đã được cấp có thẩm quyền phê phê duyệt.

- Chính sách kích cầu, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu thực sự về nhà ở tiếp cận được quỹ nhà và nguồn vốn tín dụng với lãi suất thấp, góp phần giải quyết được quỹ nhà tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản.

- Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của UBND Thành phố trong lĩnh vực quản lý đất đai. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi xếp đặt lại các hội sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế; công tác giao đất dịch vụ; quản lý sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm, trại trên địa bàn Thành phố...

3. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội.

3.1. Về bộ máy, cán bộ:

- Xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực ngành quản lý đt đai theo Quyết định số 1382/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiện toàn hệ thống bộ máy qun lý đất đai từ Thành phố tới phường, xã, thị trấn theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. Nâng cao năng lực, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức quản lý đất đai. Chú trọng xây dựng các quy định về quản lý, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quản lý đất đai.

- Xây dựng và triển khai mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo mô hình dịch vụ công, tụ hội 1 cấp tại Thành ph và có các chi nhánh đặt tại các quận, huyện, thị xã, các khu vực đông dân cư để đm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Nghiên cứu yêu cầu kiện toàn mô hình hoạt động đnâng cao năng lực Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, các Ban bồi hoàn GPMB các quận, huyện, thị xã và các Trung tâm phát triển quỹ đất.

- Xây dựng và triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn ngay lập tức với đất, để công khai, minh bạch về sử dụng đất, tạo thuận tiện cho Nhà nước, tổ chức và nhân dân trong việc quản lý, sử dụng đất.

3.hai. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt:

- Căn cứ vào Quy hoạch sử dụng đất tới 5 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 5 kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013, triển khai lập, giám định, phê phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tới 5 2020 và kế hoạch năm 5 (2011-2020) cp huyện và các quy hoạch khác có liên quan.

- Công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện quyền giám sát trong quá trình thực hiện quy hoạch.

- Tập trung triển khai rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành có sử dụng đất bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu, kế hoạch sdụng đất đã được phê phê duyệt.

- Hằng 5, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kim tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành có sử dụng đất để quản lý, sdụng đt theo đúng quy hoạch đã được phê phê duyệt.

- Phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp triển khai giám sát chuyên đề về quy hoạch, kế hoạch sdụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành.

3.3. Về giao đất, cho thuê đất:

- Xây dựng quy trình, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện công tác lựa chọn chủ đầu tư, giám định dự án đầu tư, giám định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy định của Luật đất đai sửa đổi, bảo đảm giao đất, cho thuê đất đúng quy hoạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng đất có hiệu quả. Đặc biệt, nâng cao chất lượng phê phê duyệt các dự án đầu tư có sử dụng đất; giám định năng lực nhà đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, song song kiên quyết thu hồi đất đi với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai. Hoàn thiện quy trình xử lý, cơ chế tài chính khi xử lý thu hồi đất do vi phạm để thực hiện hiệu quả việc thu hồi đất.

3.4. Về công tác cp Giy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính:

- Căn cứ chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn ngay lập tức với đất được HĐND, UBND Thành phgiao, UBND các quận, huyện, thị xã, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch và đưa vào chương trình công tác 5 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận.

- Tăng cuờng công tác tuyên truyền để các tổ chức doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song song xây dựng chế tài xử lý đối với các trường hợp không thực hiện kê khai cấp Giy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành công tác lập hồ sơ địa chính tổng thể trên địa bàn Thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu đất đai thng nhất từ cấp Thành phđến cấp huyện, Phấn đấu tới 5 2020, hoàn thành căn bản hệ thống thông tin đất đai.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 09/5/2012 của UBND Thành phố.

3.năm. Về công tác thu hồi đt, bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư:

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các dự án đầu tư được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lập và công bố công khai phương án bi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

- Hàng 5 căn cứ vào kế hoạch thu hồi đất, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, bảo đảm đời sống của người dân tại khu vực có đất bị thu hồi.

- Triển khai có hiệu quả đề án tạo quỹ đất, quỹ nhà ở phục vụ công tác bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển đất phục vụ việc bồi hoàn giải phóng mặt bng. Tchức thực hiện các biện pháp bảo đảm việc thu hồi đất, GPMB kịp thời, đúng tiến độ để thực hiện các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thành phố theo qui định của Luật Thủ đô và Nghị quyết của HĐND Thành phố.

3.sáu. Về quản lý và phát triển thị trường bất động sản:

- Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển thị trường bất động sn để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường; đưa ra các giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển thị trường bt động sản trên địa bàn thành phố, bao gồm các chính sách về tài chính, tín dụng, kích cầu, đất đai, quy hoạch, thông tin, thủ tục hành chính nhm tăng cường công tác quản lý hoạt động của thị trường, của các sàn giao thiệp bt động sản, bảo đảm yêu cầu về tính công khai, minh bạch của thị trường bất động sản.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng 5 về tình hình thị trường bất động sản, trong đó yêu cầu với Chính phủ, 1 số Bộ, ngành Trung ương xem xét ban hành 1 số chính sách về nhà ở, đất đai để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

4. Siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường tính pháp lý trong quản lý, sử dụng đất đai, từng bước giảm bớt vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

4.một. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hạn chế các thủ tục, bo đảm công khai, minh bạch trong quản lý và giải quyết các thtục hành chính, cung cấp thông tin liên quan tới đất đai:

- Tiếp tục rà soát, đơn thuần hóa và công khai hóa các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng thông tin điện tử của Thành phố, các Sở, quận, huyện, thị xã và tại nơi tiếp thu thủ tục.

- Tiếp tục thực hiện đề án tiếp thu và giải quyết thủ tục hành chính "một cửa" liên thông, tăng cường sự phi hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính có liên quan tới đất đai, bảo đảm chất lượng, rõ quan điểm theo chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành.

- Triển khai dịch vụ công mức độ 3 đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nhằm công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình tác nghiệp, người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện đ các doanh nghiệp được biết, giao thiệp thuận tiện và giám sát quá trình thực hiện.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download