hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 58/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 58/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ

Thông tư số 58/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ công đoạn 2010 - 2012. 

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------

Số: 58/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 5 2010

THÔNG TƯ
Về việc ban hành Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam
để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ công đoạn 2010 - 2012
-----------------------------

Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa giữa Hiệp hội các nhà nước Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và Ấn Độ ký ngày 13 tháng 8 5 2009 và ngày 24 tháng 10 5 2009 tại Thái Lan và được Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê phê chuẩn tại công văn số 2464/TTg-QHQT ngày 10 tháng 12 5 2009;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 tháng 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 5 2005 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ như sau:

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ công đoạn 2010 - 2012 (thuế suất áp dụng viết tắt là thuế suất AIFTA), áp dụng cho tờ khai hải quan nhập cảng đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 06 5 2010.

+ Cột “Mã hàng hóa” và cột “Mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở AHTN 2007 và phân loại theo cấp độ 10 số;

+ Cột “Thuế suất AIFTA” mức thuế suất áp dụng cho từng 5, từ ngày 01 tháng 01 tới ngày 31 tháng 12 của 5 (riêng 5 2010 được áp dụng từ ngày 01 tháng 06 5 2010 tới ngày 31 tháng 12 5 2010).

Điều 2: Hàng hóa nhập cảng để được áp dụng thuế suất AIFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Thuộc Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Được nhập cảng vào Việt Nam từ các nước: 

STT

Tên nước

1

Ma-lay-xi-a

2

Cộng hoà Sing-ga-po

3

Vương quốc Thái Lan

4

Cộng hoà Ấn Độ

Danh sách bổ sung các nước được áp dụng thuế suất AIFTA theo văn bản thông báo của Bộ Tài chính.

c) Được di chuyển thẳng từ nước xuất khẩu, quy định tại Điểm (b) mục này, tới Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương;

d) Thỏa mãn các quy định về nguồn gốc hàng hóa ASEAN - Ấn Độ, có Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (viết tắt là C/O mẫu AI) theo quy định của Bộ Công Thương.

Điều 3: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 5 2010. Trong quá trình thực hiện giả dụ có khó khăn, vướng mắc yêu cầu phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Lưu: VT, Vụ HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download