hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 207/2012/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 207/2012/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,Xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu

Thông tư 207/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 1112/QĐ-TTg.

BỘ TÀI CHÍNH
-----------------

Số: 207/2012/TT-BTC
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2012

 THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI XUẤT VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ TÁI XUẤT THUỐC LÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1112/QĐ-TTG NGÀY 21/8/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương và bộ phận thường trực giúp việc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 Trung ương); Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cấp tỉnh và bộ phận thường trực giúp việc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 địa phương).

2. Sở Tài chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hội sở doanh nghiệp được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (sau đây gọi tắt là Sở Tài chính).

3. Cơ quan làm manh mối theo quy định tại Mục II, Hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu ban hành kèm theo Quyết định số 5500/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/9/2012.

4. Các lực lượng chống buôn lậu tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng…).

5. Doanh nghiệp được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp).

Chương II.
XÁC ĐỊNH GIÁ THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU ĐỂ TÁI XUẤT

Điều 3. Trình tự, thủ tục xác định giá thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu bán cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất

1. Cơ quan chủ trì xác định giá:

Sở Tài chính nơi Doanh nghiệp đóng hội sở chính là cơ quan chủ trì xác định và thông báo giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp thực hiện tái xuất.

2. Trình tự, thủ tục xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu:

a) Doanh nghiệp xây dựng mức giá mua cụ thể cho từng nhãn, loại bao thuốc lá và gởi Sở Tài chính;

b) Sau khi nhận được văn bản của Doanh nghiệp yêu cầu xác định giá thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo 127 địa phương, các lực lượng chống buôn lậu tại địa phương xem xét, xác định và thông báo giá bán thuốc lá nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi Sở Tài chính nhận được yêu cầu của Doanh nghiệp. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thông báo giá bán, lưu giữ hồ sơ xác định giá bao gồm: Biên bản cuộc họp xác định giá của các doanh nghiệp, văn bản yêu cầu giá của Doanh nghiệp và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính thành lập Hội đồng xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp thực hiện tái xuất (sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download